اسپیکر سخره ای TIS

اسپیکر سخره ای TIS

1 عدد

اسپیکر صخره ای TIS

فقط برای نمایندگیها


مشخصات کلی


مشخصات عملکردی

مشخصات فنی


ویژگی هادیدگاه های کاربران