اسپیکر سقفی TIS

اسپیکر سقفی TIS

اسپیکر سقفی TIS

فقط برای نمایندگیها


مشخصات کلی


مشخصات عملکردی

مشخصات فنی


ویژگی ها


اسپیکر سقفی TIS_اسپیکر سقفی فریم لس TIS


دیدگاه های کاربران